Přejít k hlavnímu obsahu

Decentrální výroba

Za decentrální výrobu považujeme všechny druhy výrobních zdrojů, které jsou provozovány paralelně s distribuční soustavou (DS). Mezi decentrální zdroje spadají jak zdroje obnovitelné, tak neobnovitelné.

Obnovitelné zdroje na území E.ON Distribuce jsou zastoupeny:

• FVE (fotovoltaické elektrárny) – přímé vyžití energie slunečního záření
• MVE (malé vodní elektrárny) – využívají energie na vodních tocích
• VTE (větrné elektrárny) – využívají síly větru
• BPS (bioplynové ) – využívají rozkladu organické hmoty
 BMS (spalování biomasy) – využití hmoty organického původu

 

Neobnovitelné zdroje jsou zastoupeny (druhotné zdroje, ostatní):

• Kogenerace – kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
• Teplárny – v podmínkách ČR je palivem většinou hnědé nebo černé uhlí, zemní plyn, odpad a dále použití příměsi biomasy

 

„Pár“ čísel o zdrojích v distribuční soustavě E.ON (dle druhů)

Do naší DS bylo za posledních deset let připojeno téměř 10 tisíc nových nebo rekonstruovaných výrobních zdrojů. Nejvyšší zastoupení u decentrálních zdrojů (DZ) na území E.ON mají fotovoltaické elektrárny, a to především díky podpoře v letech 2008 - 2013.

Výrobní zdroje
Počet kusů
Instalovaný výkon (MW)
FVE 9317 965
MVE 438 202
VTE 22 26
BPS 237 122
BMS 23 218
DZ a ostatní 281 2374

 

Motivace

Většina DZ, které jsou připojeny do DS, pobírají podporu, a to formou výkupní ceny, zeleného bonusu, nebo měly investiční podporu, případně jsou zákazníci/výrobci motivováni tím, že si vyrábějí elektřinu pro vlastní potřebu.

Výkupní ceny – jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). V případě výkupních cen má vykupující povinnost od výrobce elektřiny z OZE (obnovitelný zdroj energie) vykoupit veškerý objem elektřiny, který je naměřen v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční nebo přenosové soustavy a dodané do elektrizační soustavy za cenu stanovenou aktuálním cenovým rozhodnutím. Vyúčtování takto vykoupené elektřiny se provádí na základě hodnot naměřených měřidlem příslušného provozovatele v předávacím místě výrobny elektřiny a DS nebo přenosové soustavy (PS). Výkupní ceny jsou po zadání výroby do systému OTE fakturovány přímo povinně vykupujícímu. Výkupní cena je na rozdíl od zeleného bonusu účtována včetně DPH.

Zelené bonusy – jsou stanoveny ERÚ na elektřinu vyrobenou z OZE a vyplácí je OTE, a. s., za veškerou vyrobenou (a účelně spotřebovanou elektřinu včetně spotřebované v místě výroby) a naměřenou stanoveným měřidlem s výjimkou technologické vlastní spotřeby elektřiny. Při podpoře formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám svého odběratele elektrické energie a s ním si sjednat cenu. Část vyrobené elektřiny je také možné využít pro vlastní spotřebu a s obchodníkem sjednat smlouvu pouze na dodávku nespotřebovaných přebytků. Zelený bonus je zpravidla spojen s vyšším výnosem korespondujícím zvýšené riziko prodeje vyrobené elektřiny oproti výkupní ceně. Zelené bonusy jsou výrobci vypláceny prostřednictvím OTE, a.s.

Investiční podpora, dotace – např. program Ministerstva životního prostředí ČR - Nová zelená úsporám, který podporuje instalaci různých systémů.

Novela EZ a vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě nově definuje mikrozdroj a možnost zjednodušeného připojení, které významně snižuje administrativní náročnost pro zákazníky, kteří vyrobenou elektřinu využijí v rámci spotřeby v daném odběrném místě.

Budoucnost

Státní energetická koncepce a Národní akční plán pro chytré sítě ve svých závěrech předpokládají, že postupně do r. 2040 bude do DS instalováno dalších až 5,5 GW instalovaného výkonu na celém území ČR. Tento masivní rozvoj DZ se bude především odehrávat na hladině nízkého napětí. S tímto ambiciózním trendem v oblasti OZE je nutné počítat a již připravovat potřebná technická, provozní a legislativní řešení, která zajistí zvládnutí tohoto náročného cíle. Pracovníci E.ON se společně se svými kolegy z ostatních distribučních společností aktivně podílí na přípravě nových koncepcí a řešení, která umožní instalaci tohoto značného výkonu do DS a zároveň zajistí bezpečný a spolehlivý provoz celé elektrizační soustavy.

Funkční schéma bioplynové stanice

Přehrada

 

 

 

Větrná energie