Přejít k hlavnímu obsahu

Digitální snímkování distribuční sítě a jeho využití

Společnost E.ON využívá digitální snímkování již nějakou dobu a zdrojů může být hned několik. Běžně se tato dokumentace pořizuje v rámci ŘPÚ, kdy montéři VN v terénu jsou vybaveni od roku 2016 tablety pro digitální dokumentací. Četa VVN v Písku dokonce provozuje 2 bezpilotní letouny. Dalším zdrojem mohou být ortofoto mapy ve vysokém rozlišení, které jsou dnes známé z webových mapových portálů.

V této oblasti E.ON úzce spolupracuje se společností TopGIS, která využívá pro průzkum povrchu země letecké snímky, na něž aplikuje nové metody analýzy dat využitelné pro správu a provoz distribuční sítě.
V rámci projektu bylo testováno využití leteckých snímků pro zpřesnění lokalizace podpěrných bodů VVN, k lokalizaci míst s předpokladem možného výskytu úniku zemního plynu, ke kontrole výšky vodičů nad komunikací a ke kontrole ochranného pásma liniových staveb. Aktuálně je ověřováno využití dat za účelem aktualizace stavu průseků – tvar polygonu a stav vegetace. Cílem je aktualizovat průseky, zefektivnit proces pořizování a v neposlední řadě aktualizace tvaru a stavu průseků na hladině VN. Stav vegetace v průsecích je dán novými koeficienty, které vyjadřují procentuální zastoupení výšky vegetace 
v různých hladinách nad 1, 2 a 4 m.

Výstupy z realizovaných aktivit (Otrokovice, Hodonín)  jsou dostupné v interních systémech (Eon Geoportál  a GIS), kde si lze aktualizované průseky, stav vegetace a vyhodnocení stavu křížení komunikací s vedením VVN a VN zobrazit. Pořízená data se také pilotně analyzují a vizualizují pomocí nástroje Tableau, kde lze hledat korelace mezi různými vstupními daty.
Aktualizace průseků distribuční sítě VN ve vybraných oblastech byla shledána přínosná a použitelná pro účely správy a provozu. V rámci pilotního projektu byly vytvořeny importní a exportní linky pro automatickou úpravu dat do interního GIS, které lze využít i pro případné další oblasti. Pilotním ověřením v oblasti křížení bylo zjištěno, že žádné křížení v okrese Zlín není v rozporu s normou PNE 33 3301_ed. 4. 

Průsek 2

Průsek 3

Průsek 4