Přejít k hlavnímu obsahu

Dispečerské řízení distribuční soustavy společnosti E.ON

Na dispečincích pro řízení elektrických a plynových sítí distribuční soustavy E.ON jsou prováděny dva hlavní druhy pracovní činnosti. Je to příprava provozu distribuční soustavy a operativní dispečerské řízení. V tomto článku se budeme věnovat hlavně oblasti operativního dispečerského řízení.

Rozdělení dispečerského řízení

Na dispečincích pro řízení elektrických a plynových sítí distribuční soustavy E.ON jsou prováděny dva hlavní druhy pracovní činnosti. Je to příprava provozu distribuční soustavy, v níž pracovníci připravují základní podklady pro práci dispečerů a vyhodnocují provoz distribuční soustavy. Dále pak operativní dispečerské řízení, při kterém zajišťují dispečeři tzv. dispečerské řízení elektrických a plynových sítí v reálném čase a v nepřetržitém provozu.

V současné době řídí sítě na zásobovacím území E.ON tři dispečinky v rámci útvaru Dispečerské řízení.

Centrální dispečink 110 kV řídí sítě o napětí 110 kV na celém zásobovacím území distribuční soustavy (DS) E.ON a současně zajišťuje spolupráci s dispečinkem provozovatele přenosové soustavy (PS) o napětí 220 kV a 400 kV společnosti ČEPS, se kterým řeší zejména provoz na rozhraní přenosové a distribuční soustavy, spolupracuje na řízení elektrizační soustavy, na plánech obrany a obnovy DS a odpovídá za předávání informací o mimořádných událostech a rozsáhlých výpadcích v DS. V rámci společnosti rozesílá pravidelné reporty o síťových bilancích, poruchách a o rozsáhlých pracovních činnostech v DS. 

Sítě vysokého napětí (VN) DS E.ON v celém Jihomoravském kraji a v částech kraje Olomouckého, Vysočina a Zlínského řídí Dispečink 22 kV Brno. V celém Jihočeském kraji a v okrese Pelhřimov řídí sítě VN a zemního plynu Dispečink 22 kV a plynu České Budějovice. Oba dispečinky 22 kV současně evidují pracovní činnosti a poruchy v sítích nízkého napětí, při kterých úzce spolupracují s pracovníky poruchové služby Call Centra a s provozními pracovníky v terénu. V Českých Budějovicích navíc dispečink zajišťuje poruchovou službu v oblasti plynu. Mezi významné činnosti dispečinků 22 kV poslední doby patří i řízení velkého množství decentrálních zdrojů, jejichž velká část byla úspěšně zakomponována do dálkového monitorování a ovládání z dispečerského řídicího systému.

V rámci dispečerského řízení plní Centrální dispečink 110 kV i dispečerské pokyny dispečinku provozovatele PS ČEPS a dává pokyny dispečinkům 22 kV. Tato hierarchie dispečerského řízení vychází z vyhlášky o dispečerském řízení (dispečerský řád). Dispečerský řád je základní legislativou pro dispečerské řízení a je vydán formou vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení a o předávání údajů pro dispečerské řízení. V návaznosti na dispečerský řád jsou vydávány provozní instrukce, zpracované pracovníky dispečinku. Provozní instrukce podrobněji rozpracovávají činnosti, postupy a povinnosti dispečerů a provozních pracovníků přicházejících do styku s dispečerským řízením při vydávání dispečerských pokynů, řízení a provozování elektrizační soustavy.

Pracovní směna dispečera

Celkem je v pracovní den ve směně 15 dispečerů. V případě vzniku kalamitních situací jsou pracoviště posílena o pohotovostní pracovníky. V nočních směnách a o víkendech slouží ve směně jeden dispečer 110 kV a pět dispečerů 22 kV, jeden z nich je současně i dispečerem plynu. Dispečeři slouží v nepřetržitém provozu dvanáctihodinové denní a noční pracovní směny.

Mezi základní pracovní činnosti v pracovní směně dispečera patří:

 • monitorování sítí distribuční soustavy v nepřetržitém provozu a v reálném čase,
 • řízení vymezování poruch v DS,
 • evidence poruch v DS,
 • řízení obnovy dodávky odběratelům,
 • řízení a provádění manipulací v DS,
 • uvolňování zařízení DS z provozu pro pracovní činnosti,
 • evidence pracovních činností v DS,
 • uvádění zařízení DS do provozu,
 • hlášení provozních událostí,
 • povolávání pohotovostních pracovníků,
 • řízení zdrojů připojených do DS,
 • zpracování a rozesílání zpráv o událostech v DS, o zatížení DS a o výrobě zdrojů,
 • spolupráce s provozními a vedoucími pracovníky při řešení mimořádných událostí v DS,
 • poruchová služba v oblasti DS plynu.

 

Velmi důležitou činností v práci dispečera je převzetí a předání směny. Předávající dispečer je odpovědný za předání všech potřebných informací o situaci v DS, tj. zejména aktuální provozní stav řízené sítě, seznámení se zařízeními v poruše, upozornění na provozní abnormality, informace o zařízeních, na kterých je prováděna pracovní činnost. Předání směny je potvrzeno zápisem v provozním deníku. Všeobecně se do provozního deníku zapisují všechny důležité události vzniklé v DS.

K uvedeným činnostem přichází navíc denně do dispečerského řídicího systému stovky signálů, na které musí dispečeři správně a včas reagovat. Absolvují desítky telefonních hovorů nejen v rámci uvolňování a zprovoznění zařízení, ale i v rámci řešení poruch jak v oblasti primární silové techniky, tak v oblasti poruch a zkoušek sekundární techniky (ověření komunikace, zkoušky ochran, zkoušky hromadného dálkového ovládání a mnoho dalších úkonů).

Pro dispečera je, mimo řešení poruch, nejnáročnější ranní časový úsek mezi 6:30 – 8:30 hod., kdy dostává největší počet požadavků na uvolnění zařízení DS, provádí nejvíce manipulací a eviduje nejvíce pracovních činností. S ohledem na možnosti pracovní doby není možné tuto náročnou dvouhodinovku „rozptýlit“ a řeší se v rámci personálních možností dispečinku, např. posilováním směn. Základem pro efektivní a úspěšnou práci dispečera jsou funkční zařízení primární a sekundární techniky. Jejich poruchovost je díky kvalitní údržbě a modernizaci zařízení DS minimální.

Technická podpora práce dispečera

Práce dispečera je silně provázána s funkčností mnoha podpůrných technických provozních systémů. Nezbytnou podporu dispečerského řízení zajišťuje dispečerský řídicí systém, prostřednictvím kterého provádí dispečer monitorování dění v DS v reálném čase a manipulace na zařízení DS, tj. vypínání a zapínání zařízení v síti. Bezchybné provádění manipulací je jedním ze základních kamenů zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie odběratelům. S ohledem na rozvíjející se technické možnosti a také snahu o co nejrychlejší obnovu dodávek energií,  množství těchto dálkově řízených prvků v DS přibývá. Úměrně tomu se také zvyšuje náročnost a odpovědnost práce dispečera.

Dalším nepostradatelnými systémy jsou funkční komunikační cesty zajišťující spojení řídicího systému s rozvodnami, funkční telefonní aplikace a s tím související fungující telefonní spojení.

Při ztrátě komunikace řídicího systému s rozvodnou povolává dispečer na rozvodnu provozní pracovníky a současně aktivuje pohotovostní pracovníky z oblasti komunikací a řídicích systémů pro vyřešení problému. Velice důležité pro zajištění hlasové komunikace jsou interní telefonní a radiová síť, které jsou při normálním stavu sítě v dnešní době mobilních telefonů spíše záložní, ale v případě vzniku velkých poruch v elektrizační soustavě jsou nenahraditelné.  Mezi další důležité provozní systémy na dispečinku patří centrální automatika hromadného dálkového ovládání (řízení přepínání nízkého a vysokého tarifu u odběratelů), prostřednictvím které dispečer monitoruje stav vysílačů tohoto systému a která umožňuje kontrolní nebo opravné vysílání, případně umožňuje i rychlé odlehčení sítě při vzniku problémových provozních stavů v elektrizační  soustavě pomocí operativního přepnutí odběratelů do vysokého tarifu.

Provoz sítí distribuční soustavy a provoz všech uvedených podpůrných systémů je zajišťován mnoha technickými pracovníky jak interními, tak externími. Dispečer musí vědět, jak na vznik případné poruchy reagovat, na koho se má pro její vyřešení obrátit v pracovní i mimo pracovní dobu a jak provést správné manipulace pro vymezení poruchy a pro obnovu dodávky odběratelům. Odborná a kvalitní spolupráce mezi provozními pracovníky a dispečerem je nezbytná pro bezpečný provoz zařízení DS.

Práce dispečera si vyžaduje kromě odbornosti a praxe i vysokou psychickou odolnost a spolehlivost, dobrý zdravotní stav a dobrou fyzickou kondici. Dispečer musí vždy vystupovat profesionálně. Každá chyba může mít velmi těžké následky.

Závěrem něco z historie

Historie dispečerského řízení na našem distribučním území je bohatá. Začala v roce 1924 a včetně válečného období funguje do dnešních dnů v režimu nepřetržitého provozu. 20. října 2016 byl slavnostně zahájen provoz dispečinku distribuční soustavy E.ON v nových prostorách v Brně. Ten představuje další důležitý krok pro udržení této technické a provozní tradice.

Pracoviště dispečera Centrálního dispečinku 110 kV
Pracoviště dispečera Centrálního dispečinku 110 kV

 

Sál Dispečinku 22 kV v Brně
Sál Dispečinku 22 kV v Brně

 

Sál Dispečinku 22 kV a plynu v Českých Budějovicích
Sál Dispečinku 22 kV a plynu v Českých Budějovicích 

 

Předání směny potvrzují dispečeři v provozním deníku písemně
Předání směny potvrzují dispečeři v provozním deníku písemně

 

Dispečerský sál ve 30. letech minulého století bývalých Západomoravských elektráren
Dispečerský sál ve 30. letech minulého století bývalých Západomoravských elektráren

 

Úvodní záznam z prvního provozního deníku dispečinku (dříve "rozdělovací služba") z roku 1924
Úvodní záznam z prvního provozního deníku dispečinku (dříve “rozdělovací služba”) z roku 1924