Přejít k hlavnímu obsahu

Přenosová a distribuční soustava - 5. část

Transformační a spínací stanice, vedení nízkého napětí (NN)

V další procházce po zařízeních vysokého (VN) a nízkého napětí (NN) vás seznámíme s transformací napětí z 22 na 0,4 kV a především s celou distribuční sítí NN.

 

Transformační a spínací stanice, vedení nízkého napětí (NN)

Transformační a spínací stanice

V sítích VN jsou používány z pohledu ovládání tři základní kategorie stanic:

Spínací stanice (vstupní rozvodny) 

Jedná se o významné manipulační body v síti, kde se stýká více vedení VN.

Rozpadové body

Jedná se o trafostanice v kabelových sítích, kde přívodní pole 22 kV jsou vybavena vypínači a ochranami a pomocí nich pak dochází k automatickému vypnutí v případech překročení některých kritických, na ochranách nastavených, hodnot. V těchto typech stanic se zpravidla osazuje dálkové ovládání přívodních polí (rozvaděče na straně VN), které pak mohou dispečeři využívat pro mnohem rychlejší manipulace z místa dispečinku.

Transformační stanice 

Zde probíhá transformace (změna) z vysokého napětí na nízké, tedy z 22 kV na 400 V, které je již pak rozváděno k jednotlivým běžným odběrům. Dělíme je dle vlastnictví na distribuční a odběratelské. Z distribučních, které jsou ve vlastnictví E.ON, bývá napojeno i více menších odběratelů podnikatelů, tzv. kategorie „C“ a vyvedeny distribuční rozvody do obcí právě k nejmenším odběrům – kategorie „D“, zatímco odběratelská trafostanice slouží zpravidla pro jednoho většího odběratele, kterému stanice patří, a tudíž je přímo napojen za sítě 22 kV – tzv. kategorie „B“.

Trafostanice si určitě zaslouží trochu více pozornosti, ať už z důvodu jejich počtu v síti, tak i z důvodu jejich rozmanitosti. Ve venkovních sítích narazíme na trafostanice věžové, příhradové a různé druhy sloupových trafostanic, které jsou nejčastější a stavějí se doposud. V kabelových sítích rozlišujeme stanice vestavěné (většinou uvnitř cizí budovy), klasicky zděné nebo kioskové (prefabrikované). Kioskové trafostanice jsou nejmodernějším typem trafostanic. Technologická zařízení jsou umístěna v betonovém nebo plechovém kiosku. Jejich výstavba je rychlá a mají nízké provozní náklady. A dále by mohlo následovat hned několik stránek s detailním popisem jednotlivých typů, jejich částí atd., ale namísto toho to shrnu do několika následujících řádků. Každá trafostanice má svoji VN část – vstupní rozvaděč VN, jeden a nebo více transformátorů 22/0,4 kV a vybavené NN rozvaděče pro vyvedení několika vedení nízkého napětí.

VN části mohou být různé konstrukce. Např. na venkovních stanicích se vše odehrává na vrcholu podpěrného bodu, ve zděných stanicích jsou stavební konstrukce kobek s jednotlivými přístroji, jako jsou vypínače, odpínače, zkratovače, měřicí transformátory, a v trafostanicích v kabelových sítích se nyní používají zapouzdřené, kompaktní či modulární rozvaděče VN se vzduchovou izolací „živých“ částí či izolací plynem SF6.

Je jich mnoho typů a konfiguračních variant. V našich sítích jsou nejčastěji zastoupeny zařízení od spol. Siemens, ABB a v posledních letech jsou osazovány od výrobce Ormazabal.

Transformátory používáme převážně olejové, hermeticky uzavřené, ve výkonové řadě 50, 100, 160, 250, 400 a 630 kVA. Běžně si vystačíme s hodnotami do 400 kVA. Transformátory o výkonu 630 kVA, resp. 2 x 630 kVA jsou povolovány pouze do míst s vyšší koncentrací spotřeby, tedy do center měst a průmyslových zón, a například konfigurace 2 x 630 kVA byla kolegy nedávno použita pro napájení nově otevřené rychlonabíjecí stanice E.ON u Humpolce – Vystrkova.

Vedení NN, jak už bylo zmíněno, slouží k rozvodu elektrické energie od transformátorů 22/0,4 kV až do místa spotřeby odběratele. Jsou navrhovány a dimenzují se jako zkruhované, ovšem provozují se jako rozepnuté, tedy jako paprskové. Připojení okrajových částí obcí s menším počtem odběrů může být i na samostatných paprscích.

Tak jako u sítí VN, provozujeme rozvody NN ve venkovním i kabelovém provedení. Zde však již má trend jasný směr, a to, že při výstavbě nových a většinou i při obnově stávajících sítí NN se přednostně budují jako zemní kabelové sítě.

Venkovní sítě NN 

Jsou doposud většinovým obrázkem našich obcí, kdy z venkovní trafostanice jsou po dřevěných, patkovaných, betonových, někde i železných sloupech odváděny vývody AlFe nebo Cu vodiči směrem do jednotlivých ulic k zákazníkům. Mnohdy tato vedení vedou po střešnících a vetknutých konzolách, umístěných přímo na domech odběratelů, což přináší časté problémy se statikou objektů, ale i s přístupy a samotnými rekonstrukcemi těchto budov.

Novější provedení venkovních sítí je na betonových podpěrných bodech se slaněnými izolovanými vodiči (kabely) typu AES. Jsou obecně mnohem méně náchylné na povětrnostní podmínky a mechanické ataky. Sítě takovéhoto provedení budou určitě ještě poměrně dlouho k vidění v některých našich obcích.

Jak již bylo uvedeno, nejen pro centra měst, ale i v intravilánech jsou sítě NN v současné době budovány jako kabelové. Tento trend je uplatňován i v případě obnovy sítí venkovních i za cenu náročnější přípravy stavby a násobných jednání s obyvateli obce a vlastníky nemovitostí.

Součástí kabelových sítí NN jsou rozpojovací skříně (SR), přípojkové skříně smyčkovací (SS) a koncové (SP) a elektroměrové rozvaděče (ER) – ty už jsou ovšem součástí instalace odběratele a distributor zde pouze umísťuje elektroměr, případně přijímač HDO.

Co se vodičů týče, tak dříve se používala kabelová vedení typu AYKY-J (A = hliníkové jádro, Y = PVC izolace žil, K = kabel, Y = plášť PVC, J = zelenožlutá žíla). Nyní jsou to kabely typu NAYY-J. Jen pro doplnění uvádíme používané průřezy vodičů NN.
Na páteřní kabely se používají vodiče 4 x 150 mm2. Pro odbočky 4 x 95 mm2 a 4 x 50 mm2, pro přípojky pak 4 x 25 mm2 a 4 x 16 mm2. V případě náhrady stávajících kabelů o průřezu 185 nebo 240 mm2 se může použít i průřez 4 x 240 mm2. Obecně se životnost takovýchto zařízení uvažuje cca čtyřicet let a poté je nutné přistoupit k obnově distribuční sítě.

V sítích VN a NN nás čeká zajímavá budoucnost, jelikož neustálé tendence na zkvalitňování dodávky, omezování bezproudí, a s tím spojené ukazatele, neustále sílí a budoucnost zastoupená tlakem na připojování obnovitelných zdrojů a budování „SMART“ sítí nás rozhodně nenechá zahálet.

Závěrem přikládáme pro zajímavost a pousmání dvě fotografie našeho zařízení NN, jak si s ním umí pohrát sama příroda i lidská fantazie.

Kabelová skříň    Sloup

 

Další část si můžete přečíst v článku Měření

Příhradová trafostanice
Příhradová trafostanice
Historická věžová trafostanice
Historická věžová trafostanice 
Kiosková trafostanice
Kiosková trafostanice
Kobková rozvodna 22 kV
Kobková rozvodna 22 kV  
Přípojkový střešník 
Přípojkový střešník  
Historický dřev. sloup s vedením NN
Historický dřev. sloup s vedením NN 
Betonový sloup NN – vodiče AES
Betonový sloup NN – vodiče AES
Kabelová kompaktní skříň
Kabelová kompaktní skříň