Přejít k hlavnímu obsahu

Přenosová a distribuční soustava - 6. část

Měření

V předešlých článcích jsme vás seznámili s jednotlivými oblastmi přenosové a distribuční soustavy elektřiny. Nyní se podíváme na oblast měření.

 

Měření

V rámci E.ON Distribuce existuje více druhů měření elektřiny. Vlastní měření má dispečink, který dle měřených hodnot může poznat stav sítě v různých místech distribučního území. Své měření realizuje také tým Kvalita dodávky energií, posuzující například kvalitu napětí v síti, nebo tým Energetická kontrola analyzující neoprávněné odběry. V tomto článku se však zaměříme na fakturační měření, které je patrně nejznámější z uvedených.

Ačkoliv v této oblasti neprobíhají tak významné investice jako v některých jiných odděleních Distribuce a terénní pracovníci nepřichází běžně do styku s vysokým napětím, leží na týmech podílejících se na fakturačním měření velká odpovědnost. Zdánlivě drobná chyba může vyústit ve velké ztráty společnosti, srovnatelné například se situací, kdy hoří rozvodna (ačkoliv to není tak vizuálně zajímavé).

I z toho důvodu se v rámci našich společností na fakturačním měření podílí řada týmů odpovědných za různé činnosti. Od týmů z útvaru Správa měření a dat, zabývajících se především metodikou a měřenými daty, přes Odečty, Servis měření věnující se hlavně zajišťování cejchů a dálkových odečtů, Cejchovnu Tábor, Speciální měření provádějící činnosti spojené s průběhovým měřením až po Provoz sítě VN, NN a ZP zajišťující některé aktivity spojené s měřením maloodběru. A to zdaleka nejsou všechny týmy, které přichází s fakturačním měřením do styku.

Přehled jednotlivých typů měření
 

Typ měření
Typické odběrné místo
Typ odečtu
Typ elektroměru
Počet odběrných míst
na území E.ON Distribuce

Měření typu C 
Domácnost

Manuální, pouze
suma spotřeby

Elektronický/
indukční

Cca 1,5 mil.

Měření typu A 
Velkoodběr 

Měření typu B  
Podnikatelský
maloodběr

Měření typu M 
Mikrozdroj

Dálkový (pomocí
GSM – modem
se SIM kartou),
průběh spotřeby/výroby

Elektronický, tzv. speciální
(průběhový)

Cca 28 tis.

 

Měření maloodběrů bez výroby

Většina z nás má byt či dům s měřením typu C. Jedná se o nejjednodušší formu měření, kdy v elektroměrovém rozváděči stačí mít pouze hlavní jistič s elektroměrem, v případě dvoutarifní sazby s přijímačem signálu HDO (hromadné dálkové ovládání).

Průběhové měření

Velkoodběry jsou měřeny v závislosti na napěťové hladině a rezervované kapacitě typem měření A nebo B. Pokud je hodnota hlavního jističe větší než 80 A, musí být realizována měřicí souprava jako tzv. nepřímé měření – na hladině NN s využitím měřícího transformátoru proudu (MTP), na hladinách VN a VVN s využitím měřícího transformátoru proudu (MTP) a měřícího transformátoru napětí (MTN, viz níže Vybrané pojmy z měření). Průběhové elektroměry musí být instalovány také u výroben elektřiny, a to jak u míst, která jsou zřízena primárně za účelem výroby elektřiny (např. fotovoltaická elektrárna v poli), ale také v případech, kde je kombinace spotřeby a výroby (např. dům s fotovoltaickou elektrárnou na střeše). V elektroměrových rozváděčích s vyšším typem měření (A, B, M) je navíc umístěn modem umožňující pomocí mobilní komunikace zasílání dat. Naopak zde chybí přijímače HDO – velkoodběratelé mají pro případné ovládání tarifů (denní a noční proud) v elektroměru nastavenu tzv. TOU tabulku (Time Of Use), dle které interní hodiny přístroje spínají tarify v dopředu nahraných časech.

Odečty elektroměrů

Legislativa ukládá povinnost komunikovat v určité periodě data o spotřebě/výrobě odběrných míst na Operátora trhu s elektřinou (OTE). U měření typu A, B a M jsou data dálkově stahována do odečtové centrály. Zde jsou hodnoty kontrolovány, v případě potřeby nahrazovány a zasílány na rozhraní systému SAP, poté probíhá jejich zpracování a data jsou odeslána na OTE. V případě manuálních odečtů každý rok dodavatelé odečtů (externí firmy) zajištují odečtení přístrojů na všech odběrných místech s typem měření C. Data jsou dodávána do centrály pro manuální odečty, kde opět dochází ke kontrolám a exportu informací do systému SAP.

Zákazníci mají možnost provést samoodečet, což je vhodné například na nepřístupných místech. Pokud se odečítačům nepovede provést odečet a zákazník nenahlásí samoodečet, dochází k tzv. odhadu probíhajícímu na základě historie spotřeby. Legislativa však umožňuje maximálně tři samoodečty nebo odhady pro vyúčtování po sobě, poté musí proběhnout standardní odečet.

Periodické přezkoušení měřidla (cejch)

Aby případná měnící se přesnost elektroměrů v důsledku působení různých vlivů příliš nezkreslovala skutečnou spotřebu zákazníků, je nutné elektroměry pravidelně ověřovat v Autorizovaném metrologickém středisku. Jedno takové máme – cejchovna Tábor. Průměrně ročně k ověření vymění externí pracovníci (v případě speciálních elektroměrů přímo zaměstnanci) více než 100 tisíc přístrojů. Cejchovnou jich však projde ještě více – část přístrojů se nahradí novými (především z důvodu modernizace). Elektroměry se ověřují po různé době dle typu, nejčastější perioda je 12 let.

Výzvy měření

Pomineme-li trvalou výzvu v podobě dodávání kvalitních měřených a odečtených hodnot pro fakturaci, stojí před námi tři významné úkoly spojené s rozvojem elektroenergetiky. V první řadě dokázat pružně reagovat na rostoucí nároky distribučních sítí (decentralizace zdrojů v souvislosti s mikrozdroji, odolnost na vzrůstající rušení spotřebičů). Dále držet krok, nebo ještě lépe předcházet požadavkům zákazníků i legislativy (např. nová tarifní struktura, ať již bude její podoba jakákoliv). Největším úkolem pro nastávající roky a vyústěním předchozích dvou je pak přechod na tzv. Smart Metering, umožňující měřit průběh odběrů či dodávek a jejich hodnoty stáhnout dálkovým odečtem postupně u všech zákazníků, případně zajistit další zvažované funkce.

Vybrané pojmy z měření

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

– systém používaný pro řízení zátěže v síti. Je využíván signál zasílaný po silovém vedení pomocí speciálních vysílačů. U zákazníků v rozváděči je potom přijímač HDO, který umožňuje přepínat načítání spotřeby na elektroměru dle tarifu nebo ovládat např. bojler (přepíná „denní a noční proud“).

Měřicí transformátor proudu (MTP)

- MTP vlastní zákazníci, kteří mají velký odběr (hodnota hlavního jističe je 80 A nebo větší). V určitém poměru sníží velikost proudů vstupujících do elektroměru, díky tomu je možné elektroměry významně méně zatížit.

Měřicí transformátor napětí (MTN)

- MTN vlastní zákazníci s měřením na vyšší napěťové hladině (na VN či VVN). V určitém poměru sníží velikost napětí vstupujících do elektroměru (obdobně jako MTP u proudu).

Operátor trhu s elektřinou (OTE)

- organizuje trhy s elektřinou, vyhodnocuje odchylky měřených hodnot a zajišťuje jejich zúčtování.

Zkušební svorkovnice (ZS)

– ZS vlastní zákazníci s nepřímým měřením. Umožňuje manipulaci v měřicí soupravě bez nutnosti vypnout dodávku elektřiny (např. vyměnit elektroměr).

Třífázový elektroměr
Třífázový elektroměr

 

Odečtový terminál
Odečtový terminál

 

Přijímač HDO
Přijímač HDO