Přejít k hlavnímu obsahu

Minimální požadavky pro žádost o odplombování

Dočasné odplombování elektroměrového rozvaděče je možné provést pouze
po předchozím nahlášení a odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy (PDS) e-mailem na info@eon.cz nebo na Zákaznické lince 800 773 322.

Souhlas s odplombováním platí po dobu maximálně 10 pracovních dní a to pouze pro drobné práce v elektroměrovém rozvaděči, jako třeba výměna hlavního jističe, výměna hlavního domovního vedení, revize a opravy.

V oprávněných případech je možné porušit plombu na krytu svorkovnice elektroměru. Toto povolení se nevztahuje na úřední plomby autorizovaného metrologického střediska po jejíchž porušení je nutné fakturační elektroměr vyměnit a provést opětovné úřední ověření, které budeme požadovat po zákazníkovi uhradit.
Jak rozeznat jednotlivé druhy plomb fakturačního elektroměru je popsáno a graficky znázorněno níže.
V případě nedodržení minimálních požadavků stanovených PDS bude případ předán k řešení odbornému útvaru Energetická kontrola.

S elektroměrem je oprávněn manipulovat POUZE pracovník pověřený E.ON Distribuce a.s.

Pokud potřebujete manipulovat s fakturačním elektroměrem (například z důvodu rekonstrukce elektroměrového rozvaděče), kontaktujte nás přímo na Zákaznické lince 800 773 322, kde si domluvíte termín návštěvy našeho pracovníka.

 

Pro žádost o odplombování si připravte,
nebo zašlete e-mailem, tyto informace:

  • výrobní číslo elektroměru a číslo místa spotřeby
  • důvod odplombování
  • IČ realizační firmy
  • jméno, příjmení a datum narození elektrikáře provádějícího úkon

 

Plomby2

 

Plomby1

Při odplombování věnujte pozornost výběru správné plomby.
Vyhnete se tak případnému znehodnocení měřidla. 

Upozornění:

  • Dle aktuálně platných připojovacích podmínek nesmí do hlavní domovní skříně zasahovat nikdo jiný než pověřený pracovník společnosti E.ON. V případě porušení tohoto zákazu, společnost E.ON Distribuce a.s. nepřejímá žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.
  • Veškeré práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením alespoň dle §6  vyhl. 50/1978.
  • Dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. zejména dle § 49 odstavce 3 se jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zakazuje.
  • Odběr měřený měřícím zařízením, které nebylo připojeno provozovatelem distribuční soustavy, se považuje dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 51 za neoprávněný odběr elektřiny

 

Jak má vypadat úprava elektroměrového rozvaděče?